Algemene voorwaarden

bij Donvangorp.nl

LockHard Alulift
Axolift Manulift 200
Ixolift 400WS
Steigers
ASC Rolsteiger
BoSS Rolsteiger
Overige ASC Steigers
LockHard Alulift Rolsteiger
LockHard Alulift A 950×1960 type S
LockHard Alulift type M 950×2640
LockHard Alulift type XL 1390×2640
Uitbreidingsopties steigers
ASC Solar Scaffold valbeveiliging
ASC Scaffold lift
ASC Uitwijkconsoles
ASC Doorwerkkappen / Tentkap
Rolsteigeronderdelen
ASC Steigeronderdelen
ASC Steigertrappen
ASC Leuningframes
ASC Opbouwframes
AGS Voorloopleuningen
ASC Platforms
ASC Schoren
ASC Stabilisators
ASC Zwenkwielen
BoSS Rolsteigeronderdelen
BoSS Opbouwframes
BoSS Platforms
BoSS Schoren
BoSS Driehoekstabilisators
BoSS Zwenkwielen
Steigeraanhangers
Kamersteigers
Verrijdbare trappen / bordessen
Axolift Manulift 200
ABA verrijdbare trappen
ABA Werkbordessen
Matador Stapmaat
Solide
Zarges platforms
Kunststof trappen / ladders
Telescoopladders
Waku Telescoopladder
Little Giant Telescoopladder
Telesteps Telescoopladders
Alumexx Telescoopladder
JumboTelescoopladder
Ladders
Kunststof ladders
Enkele ladders
ASC Enkele ladders
SuperPro Enkele ladders
2 en 3 delige Ladders
SuperPro 2 en 3 delige Ladders
ABA 2 en 3 delige Ladders
ASC 2 en 3 delige Ladders
Kunststof 2 en 3 delige Ladders
Glazenwassersladders
Dirlks Glazenwassersladders
Piret Puntladders
Kooiladders en Gevelladders
Dakladders
Piret Plukladders
ABA Schuifladders met koord
Ladder Onderdelen
Trappen
Kunststof Trappen
Bordestrappen
SuperPro Bordestrap
Tubesca Bordestrap
ABA Bordestrappen
ASC Bordestrap
Dubbele trappen
ASC Dubbele trappen
Superpro Dubbele trappen
Montagetrappen
Montagetrap inklapbaar
Stucadoorstrappen
Little Jumbo Veiligheidstrap
Vrachtwagentrap Containertrap
Werkstellingen / Werkbruggen
ASC Werkbruggen
Little Jumbo Werkbruggen
ASC Werkstelling Recht
ASC Werkstelling Schuin
Onderdelen / Accessoires
Ladderdoppen
Aba Ladderdoppen
Alga Ladderdoppen
Altrex Ladderdoppen
ASC en Das Ladderdoppen
ASC / Das Ladderdoppen
Das Ladderdoppen
Dirks Ladderdoppen
Haca Ladderdoppen
Little Jumbo Ladderdoppen
Petry / Lado Ladderdoppen
Solide Ladderdoppen
Telesteps Ladderdoppen
Tubesca Ladderdoppen
Waku Ladderdoppen
Wienese Ladderdoppen
Zarges Ladderdoppen
Ladders & Trappen Accessoires
Steigeraccessoires
Valbeveiliging
RSS Dakrandbeveiliging
ASC Dakrandbeveiliging
Tractel ankerpunten
Tractel Harnassen
Tractel Valblokken
Tractel Vallijnen
Tractel Valbeveiligingssets
Transportmiddelen
Matador Superhond
Rhino Cart – All Terrain Mover
Kruiwagens
Gereedschapskruiwagens
Kruiwagenwielen
Voerwagen
Steekwagens
Diverse artikelen
Alumexx Dispenser
ASC Kuiptrolley
Kunststof Materiaalkisten
Kabels - Kabelhaspels
Antislip produkten
Gaas en Draad
Plastirol Luxor2 Gaas
Plastirol Forte Gaas
ArcelorMittal Harmonicagaas
ArcelorMittal Schapengaas
Vierkantgaas
ArcelorMittal Zeskant Gaas
Alumexx Schragen
Spanbanden
Matador Trekhaakslot
Little Giant Schuifplank
bannerakties
Betaalopties_Donvangorp

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Don van Gorp Professionele Klimmaterialen VOF
J. Alberdingk Thijmlaan 11
5051 MR GOIRLE

Bezoekadres: (op afspraak)
Edisonstraat 23
5051DS  Goirle

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 76481522

-­————————————————————————–

 

Artikel 1:                                Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop – al dan niet tot stand gekomen via de website www.donvangorp.nl – en op alle overeenkomsten van huur en verhuur evenals op alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwikkelen/vervaardigen van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten op het gebied van keuringen en certificeringen van K.J.M. van Gorp h.o.d.n. Don van Gorp Professionele Klimmaterialen VOF, gevestigd te Goirle, hierna te noemen “Don van Gorp”.
 2. De koper respectievelijk de huurder of de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Don van Gorp, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van Don van Gorp.
 7. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door Don van Gorp uit voorraad te leveren zaken als zaken die hij in opdracht ontwikkelt/vervaardigt voor de wederpartij.
 8. Onder “documenten” wordt verstaan: door Don van Gorp en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken tekeningen, ontwerpen, berekeningen, rapporten, adviezen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 9. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Don van Gorp en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

 

Artikel 2:                                Aanbod, prijzen

 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Don van Gorp mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten, administratiekosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengesteld aanbod verplicht Don van Gorp niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Don van Gorp de opgegeven prijzen en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden evenals afbeeldingen, omschrijvingen en opgaven van afmetingen, gewichten, kleuren e.d. in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Don van Gorp zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Don van Gorp (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, mag Don van Gorp de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 8. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Don van Gorp kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Don van Gorp er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3:                                Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Don van Gorp heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Don van Gorp schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Don van Gorp is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Don van Gorp – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 1. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is Don van Gorp pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat hij deze schriftelijk – al dan niet middels een automatisch bericht – aan de wederpartij heeft bevestigd.

 

Artikel 4:    Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de zaak heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
  4. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Don van Gorp al dan niet met gebruikmaking van een door Don van Gorp ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken.
 7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 5:    Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 

 1. Tenzij Don van Gorp de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – in de originele verpakking of emballage, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Don van Gorp of een door Don van Gorp gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Don van Gorp alle van de consument – in het kader van de desbetreffende overeenkomst – ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. Don van Gorp is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Don van Gorp aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering. De verzendkosten van de geleverde goederen worden niet gecrediteerd.
 4. Tenzij Don van Gorp de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Don van Gorp de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. Don van Gorp mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de – van de consument – ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking of emballage bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Don van Gorp informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. Artikelen die speciaal bij de fabrikant besteld moeten worden zoals maatwerk produkten of bijvoorbeeld verrijdbare trappen en werkbordessen kunnen niet retour genomen worden.
 7. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 8. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

 

Artikel 6:                                Inschakeling derden

 

Als Don van Gorp dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 7:                                Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Don van Gorp gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
  2. de te keuren arbeidsmiddelen op een door Don van Gorp aangegeven plaats en tijd en overeenkomstig diens aanwijzingen tot zijn beschikking staan;
  3. Don van Gorp bij keurings- of overige werkzaamheden die op locatie moeten worden verricht op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  4. voornoemde werklocatie in een zodanige staat is dat Don van Gorp ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
  5. Don van Gorp op deze werklocatie kosteloos kan beschikken over de door hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
  6. de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd droog, goed verlicht en verwarmd is;
  7. hij een eventuele benodigd(e) takel, lift of ander hulpwerktuig met bediening en door en voor zijn rekening te beschikking stelt. Dit hulpwerktuig moet voldoen aan de op het moment van gebruik geldende wet- en regelgeving. Schade die veroorzaakt wordt door of ontstaat bij het gebruik is eveneens voor rekening van de wederpartij;
  8. op de werklocatie kosteloos de door Don van Gorp en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Don van Gorp voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Don van Gorp behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Don van Gorp de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Don van Gorp niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Don van Gorp niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 8:                                Levering, termijnen

 

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Don van Gorp zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. Don van Gorp niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. Don van Gorp niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Don van Gorp recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Don van Gorp mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 2. Levering van zaken geschiedt op het overeengekomen afleveradres tot aan de uitlading/lossing. De zaken zijn voor risico van de wederpartij vanaf het moment van uitladen/lossen.
 3. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van Don van Gorp en op een door hem te bepalen wijze, tenzij het factuurbedrag excl. BTW lager is dan € 350,00 en/of het afleveradres zich – gerekend over de kortste route – buiten een straal van 75 kilometer vanaf Goirle bevindt. In dat geval zijn de transportkosten voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Don van Gorp de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Don van Gorp dan binnen een door Don van Gorp gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
 6. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Don van Gorp mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Don van Gorp en/of het recht van Don van Gorp alsnog nakoming te vorderen niet aan.
 7. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op niet-geaccepteerde bestellingen/leveringen.

 

Artikel 9:                                Voortgang, uitvoering overeenkomst

 

 1. Don van Gorp wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. Don van Gorp informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Don van Gorp eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Don van Gorp in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 3. Meer- en minder werk moet schriftelijk tussen Don van Gorp en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Don van Gorp mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.

 

Artikel 10:                           Keuringen en certificeringen

 

 1. Don van Gorp staat er voor in dat hij bevoegd is tot keuring en certificering van de volgende arbeidsmiddelen conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving: ladders en trappen, rolsteigers, elektrisch handgereedschap en propaangasbranders en verder alle arbeidsmiddelen die door hij als zodanig opgeeft.
 2. De keuring omvat alleen het elektrische en visuele gedeelte van de ter keuring aangeboden arbeidsmiddelen. Andere keuringen – met name keuring van beveiligingen van stationair opgestelde machines – kan en zal Don van Gorp niet uitvoeren. In dat geval is lid 3 van overeenkomstige toepassing.
 3. Don van Gorp heeft het recht om een overeengekomen keuring niet uit te voeren als:
  1. het te keuren object in een zodanige staat verkeert dat veiligheids- of milieurisico’s bestaan;
  2. het te keuren object afwijkt van de hierover door de wederpartij opgegeven informatie en specificaties;
  3. de wederpartij essentiële informatie heeft achtergehouden;
  4. er anderszins redelijke gronden aanwezig zijn van een keuring af te zien. Dit laatste is uitsluitend ter beoordeling van Don van Gorp.

In deze gevallen mag Don van Gorp de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en/of rente.

 1. Een keuring is te allen tijde een momentopname van de staat en eigenschappen van het elektrische en visuele gedeelte van de te keuren arbeidsmiddelen. De wederpartij kan dus aan het keuringsrapport geen rechten ontlenen voor de toekomst noch hieruit andere conclusies trekken dan hetgeen het rapport vermeldt met betrekking tot de vermelde eigenschappen en de staat van het elektrische en visuele gedeelte van de gekeurde arbeidsmiddelen.
 2. Een keuringsopdracht geldt als voltooid op het moment dat de wederpartij keuringsrapport in ontvangst neemt.

 

Artikel 11:                           Huur en verhuur van zaken

 

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Don van Gorp en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van roerende zaken of het anderszins door Don van Gorp tijdelijk ter beschikking stellen van roerende zaken aan de wederpartij.
 2. Don van Gorp mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan Don van Gorp moet voldoen.
 3. Don van Gorp mag de wederpartij vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de wederpartij verlangen.
 4. Don van Gorp bepaalt of hij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij het gehuurde moet ophalen.
 5. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. meldt hij op dat moment direct aan Don van Gorp. Bij gebreke daarvan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of afgeleverd;
  2. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt, indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan Don van Gorp. Het transportrisico is voor de wederpartij;
  3. hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van Don van Gorp gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;
  4. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan Don van Gorp onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Don van Gorp of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van Don van Gorp;
  5. hij Don van Gorp direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt mede begrepen fiscaal bodembeslag. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van Don van Gorp;
  6. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond aan Don van Gorp retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Don van Gorp inspecteert het gehuurde direct na retournering. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn.
 7. De wederpartij is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde:
  1. voor afhalen gereed staat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;
  2. bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien Don van Gorp het gehuurde bij de wederpartij bezorgt.

De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door Don van Gorp retour is ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode.

 1. Indien Don van Gorp het gehuurde bij de wederpartij bezorgt, worden vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode begrepen indien deze vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 2. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. Don van Gorp kan dan van de wederpartij betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
 3. Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet aan Don van Gorp retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van Don van Gorp te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 4. Don van Gorp mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.
 5. Het gehuurde blijft altijd eigendom van Don van Gorp. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Don van Gorp, mag de wederpartij het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen. De wederpartij voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

 

Artikel 12:                           Oplevering en goedkeuring

 

 1. Op het moment dat overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Don van Gorp de wederpartij hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
  1. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 8 dagen getekend aan Don van Gorp retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
  2. Don van Gorp geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 8 dagen na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
  3. het resultaat hiervan al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik is genomen.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Don van Gorp voltooide werk.
 5. Indien de wederpartij na de oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 13:                           Klachten

 

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Don van Gorp. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Don van Gorp. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. De wederpartij controleert geleverde keuringsrapporten eveneens direct na ontvangst en meldt fouten en/of onvolkomenheden binnen 8 dagen schriftelijk aan Don van Gorp. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de rapporten geacht goed leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt Don van Gorp in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Don van Gorp de klacht op locatie moet onderzoeken, is dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt plaats op een door Don van Gorp te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
  1. zaken die na ontvangst door de wederpartij bewerkt;
  2. keuringsrapporten die na ontvangst door de wederpartij zijn aangepast.

 

Artikel 14:                           Garanties

 

 1. Don van Gorp voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Don van Gorp staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Don van Gorp zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier voor de gebruikte materialen en/of de geleverde zaken een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Don van Gorp informeert de wederpartij hierover.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Don van Gorp alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Don van Gorp – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Don van Gorp. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 15:                           Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Don van Gorp gegeven garanties, aanvaardt Don van Gorp geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Don van Gorp is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Don van Gorp aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Don van Gorp gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Don van Gorp hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Don van Gorp is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van de geleverde zaken of gebruik in strijd met de door/namens Don van Gorp verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Don van Gorp verstrekte informatie;
  4. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  5. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Don van Gorp adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Don van Gorp.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Don van Gorp voor eventuele aanspraken van derden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Don van Gorp of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Don van Gorp de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 16:                           Betaling

 

 1. Don van Gorp mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Don van Gorp een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Don van Gorp bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Don van Gorp geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 8. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 9. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 10. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 11. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 12. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Don van Gorp de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Don van Gorp de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Don van Gorp eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt Don van Gorp eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van Don van Gorp niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Don van Gorp heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 17:                           Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Don van Gorp totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert Don van Gorp direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Don van Gorp.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Don van Gorp op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Don van Gorp een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Don van Gorp en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Don van Gorp op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 18:                           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Don van Gorp mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 1. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 19:                           Overmacht

 

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Don van Gorp, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Don van Gorp wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Don van Gorp, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Don van Gorp: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Don van Gorp of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Don van Gorp tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 20:                           Annulering, opschorting

 

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Don van Gorp van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Don van Gorp en afhankelijk van de al verrichte leveringen en werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 3. De wederpartij vrijwaart Don van Gorp voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. Don van Gorp mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de levering(en)/werkzaamheden op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Don van Gorp deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 6. Kosten die voor Don van Gorp voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Don van Gorp de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 21:                           Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Don van Gorp, maar Don van Gorp behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van Don van Gorp, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Don van Gorp.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Don van Gorp er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 14 juni 2016

PRIVACY POLICY

Don van Gorp Ladders en Trappen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Don van Gorp Ladders en Trappen  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Don van Gorp Ladders en Trappen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door { Don van Gorp Ladders en Trappen } verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  Don van Gorp Ladders en Trappen  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens, afleveringsadresgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door  Don van Gorp Ladders en Trappen  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

april 2018

DonvanGorp.nl